Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Partijen: de Klant en De aanbieder

  2. Klant: de partij die de goederen koopt

  3. Aanbieder: de partij die de goederen aanbiedt/verkoopt, te weten de heer Tom Storme, met vestigingseenheid genaamd “Plantenshop online” te 8740 Pittem, Muizelaarstraat 24, BTW BE 0650.988.675.

  4. Overeenkomst: overeenkomst waarbij de Klant zich jegens de Aanbieder verbindt goederen te kopen.

 
Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Partijen, behoudens afwijkingen overeengekomen tussen de Partijen in een schriftelijke overeenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing voor bestellingen via de webshops (www.plantenshoponline.be; www.olijfbomen.be; www.yucca-rostrata.be; www.palmbomen.be ; www.vijgenbomen.be ), alwaar vóór het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden aanvaard dienen te worden.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteer baar op de website(s).
 
Artikel 3. Bestelling
3.1 Door het plaatsen van een bestelling op de webshop, bevestigt de Klant een handelingsbekwame natuurlijke persoon te zijn. Handelingsonbekwame personen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger.
3.2 Een bestelling wordt geplaatst via de webshop (zie hierboven) of in de winkel te 8740 Pittem Muizelaarstraat 24. Bestellingen per mail of facebook worden niet aanvaard.
3.3 Een bestelling is pas definitief na aanvaarding van de algemene voorwaarden, na betaling van de prijs en nadat de Aanbieder de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.4 De Aanbieder kan bestellingen weigeren ingeval van uitputting van de voorraad, ernstig vermoeden van kwade trouw of onaanvaardbare intenties van de Klant. 
3.5 De uitvoering van de bestelling geschiedt volgens de algemene voorwaarden zoals aanvaard bij de plaatsing van de bestelling, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant.
3.6 Elke plaatsing van een bestelling houdt een betalingsverplichting van de Klant in. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Aanbieder. Ingeval van annulering is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 procent (25%) van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. 
3.7 De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering en is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van alle gegevens door hem verstrekt over zijn identificatie. De bevestiging van de bestelling door de klant geldt als handtekening voor de aanvaarding van de bestelling en alle verrichtingen via de website.
3.8 Bestellingen via de webshop worden geacht niet-professioneel geplaatste bestellingen te zijn. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, wenden zich tot de winkel te 8740 Pittem, Muizelaarstraat 24. 
 
Artikel 4. Prijs en betaling
4.1 De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de definitieve bestelling.
4.2 De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd.
4.3 De prijs is exclusief levering, transport en verzekeringskosten.
4.4 Betaling in de winkel dient contant (cash, Bancontact, Maestro, Visa, Master Card) te gebeuren.
Betaling via de website gebeurt per overschrijving met kredietkaart. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Klant. Bij betaling per overschrijving wordt de bestelling pas definitief na ontvangst van de prijs op de rekening van de Aanbieder. 
 
Artikel 5. Levering
5.1 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon.
5.2 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.
Vertraging in uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
5.3 Levering gebeurt op het door de Klant opgegeven adres, voor rekening en op risico van de Klant. De Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verzending welke zij uitbesteedt aan derden.
5.4In volgende landen worden de verzendt kosten bij pallet verzending na het plaatsen van een bestelling aangerekend.
U zal hier voor gecontacteerd worden via mail.Pallet verzending op aanvraag !!
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Groot-Brittannië,
Bulgarije, Kroatië, Finland, Portugal, Roemenië, Spanje,
Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Estland, Hongarije,
Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Monaco,
Polen, Slovakije, Slovenië, Zweden

 
Artikel 6. Retour
6.1 Conform het boek VI van het Wetboek van Economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de niet-professionele Klant bij bestelling via de webshop over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering, om zonder opgave van reden en kosteloos de Overeenkomst te herroepen door gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping zoals voorzien in voormeld Wetboek of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. Herroept de Klant de overeenkomst, dan zal hij voor zijn rekening en op zijn risico de goederen retourneren aan de Aanbieder. 
6.2 Bij aankoop of bestelling in de winkel kan de Klant de aangekochte of geleverde goederen retourneren binnen een termijn van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de aankoop of levering mits: schriftelijke opgave van de reden van retour, retour in de originele ongeopende verpakking en voldoende frankering van de geretourneerde goederen. Retourzendingen gebeuren voor rekening en op risico van de Klant.
6.3 Speciale op maat gedane bestellingen kunnen nooit worden geretourneerd.
6.4 Bij geldige retour van de goederen zal de Klant naar keuze terugbetaald worden of een tegoedbon ontvangen, dit voor een bedrag gelijk aan de prijs van de geretourneerde goederen op het ogenblik van de bestelling dan wel op het ogenblik van de retour indien deze prijs lager is, verminderd met een administratiekost van € 5,00. 
 
Artikel 7. Klachten - protest
7.1 De Klant wordt geacht de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elk probleem betreffende de levering van een goed, beschadiging, gebrek of tekortkoming dient binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan de Aanbieder per aangetekend schrijven. Het bewijs van tijdig protest is ten laste van de Klant.
7.2 De kleuren op de afbeelding in de webshop kunnen afwijken van de werkelijkheid. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur.
7.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op en geven geen recht op terugbetaling zolang het protest niet door de Aanbieder als gegrond wordt bevonden.
7.4 Wordt een klacht gegrond bevonden door de Aanbieder, dan zal hij het goed naar zijn keuze kosteloos vervangen dan wel omruilen door een gelijk(w)aardig product. Is vervanging of omruiling niet mogelijk, dan zal de Aanbieder een terugbetaling doen aan de Klant voor een bedrag gelijk aan de prijs van het goed op het ogenblik van de bestelling dan wel op het ogenblik van de retour indien deze prijs lager is, verminderd met een administratiekost van € 5,00. 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Aanbieder biedt de in de wet voorziene garanties.
8.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, lichamelijke schade, verkeerd gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling van een artikel die de Klant bij de Aanbieder aankocht.
8.3 De website dient ook om de Klant te informeren over de artikelen en activiteiten van de Aanbieder. Hij heeft slechts een inspanningsverbintenis wat de toegang tot en het bestelproces op de website betreft. De Aanbieder kan op ieder ogenblik de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk verbreken voor onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
8.4 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, voor defect van het systeem, voor outsiders of virussen, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie.
8.5 De Aanbieder is slechts aansprakelijk voor de door hem begane grove of opzettelijke fout. Hij is derhalve niet aansprakelijk voor gewone of lichte fout. Voor zover de Aanbieder afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.
8.6 Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan de Aanbieder onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de Aanbieder niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
8.7 De Aanbieder is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.
 
Artikel 9. Persoonsgegevens - Bescherming van de privacy - cookies
Door een bestelling te plaatsen op de webshop staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. Conform de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de Klant steeds het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen wanneer hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de Aanbieder en/of zijn activiteiten.
Door de website(s) te gebruiken, aanvaardt de Klant het gebruik van cookies. De Klant heeft het recht deze cookies uit te schaken via zijn computerinstellingen.
 
Artikel 10. Afstand van recht
Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan. 
 
Artikel 11. Vertaling
De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.
Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Aanbieder.